Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 01/2007/TT-BNN hưóng dẫn thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010
Số, ký hiệu 79/2007/TT-BNNNgày ban hành20/09/2007
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 699
Phạm viNgày đăng công báo01/10/2007
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lựcNgày có hiệu lực16/10/2007
Lí do hết hiệu lực bị thay thếNgày hết hiệu lực20/04/2009
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 676/2006/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT
 • Ngày ban hành: 08/08/2006
 • Ngày có hiệu lực: 07/09/2006

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 86/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2003

Quyết định Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 07/2006/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2006

Văn bản bị sửa đổi bổ sungThông tư Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2007/TT-BNN
 • Ngày ban hành: 15/01/2007
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2007

Văn bản được hướng dẫnThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 676/2006/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT
 • Ngày ban hành: 08/08/2006
 • Ngày có hiệu lực: 07/09/2006

Quyết định Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 07/2006/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2006