Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân
Số, ký hiệu26/2009/TT-BNNNgày ban hành11/05/2009
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 269 & 270/2009;
Phạm viNgày đăng công báo27/05/2009
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực25/06/2009
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đê điều [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 113/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/2007

Luật Đê điều [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 79/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008

Văn bản dẫn chiếuLuật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2002/QH11
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 50/CP
 • Ngày ban hành: 10/05/1997
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/1997

Văn bản được hướng dẫnNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đê điều [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 113/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/2007

Luật Đê điều [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 79/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007