Văn bản được hướng dẫn
VĂN BẢN HIỆN THỜI
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn  
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Văn bản sửa đổi bổ sung
Văn bản đính chính
Văn bản được đính chính