Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 15/1999/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1999                          
Bộ Lao động - thưng binh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với côngnhân, viên chức làm việc

trong các doanh nghiệp nhà nước

 

Thihành Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ về sửa đổi bổ sungQuy chế tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước banhành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ, sau khi trao đổiý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan; Bộ Lao động - Thương binhXã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I.ĐỐI TUỢNG

1. Đối tuợng áp dụng

Đốitượng áp dụng chế độ ăn giữa ca là công nhân, viên chức làm việc trong cácdoanh nghiệp sau:

Doanhnghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động công ích theo luậtdoanh nghiệp nhà nước;

Cácdoanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

Cáctổ chức, đơn vị được phép hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơquan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các Hội quần chúng tự trang trải vềtài chính;

Côngty cổ phần có trên 50% tổng số vốn của Nhà nước hoặc do các doanh nghiệp nhà nướcđóng góp theo luật công ty và Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ.

Cácđối tượng kể trên gọi chung là doanh nghiệp Nhà nước

2.Đối tượng không được hưởng

Laođộng làm việc trong các ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ ăn định lượng banhành kèm theo Quyết định số 611/TTg ngày 24/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ, chếđộ ăn trên biển;

Nhữngngười làm việc theo hợp đồng ngắn hạn hay những người ở các đơn vị khác đếncông tác tham quan thực tập;

Khônglàm việc trọn ca;

Laođộng do doanh nghiệp cử đi học và những người lao động chỉ làm 1/2 ca sẽ khôngđược hưởng chế độ ăn giữa ca theo Thông tư này.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC ĂN GIỮA CA

1.Điều kiện đượchưởng chế độ ăn giữa ca: Các đơn vị thuộc đối tượng được hưởng chế độ ăn giữa ca nếu bảo đảmsản xuất, kinh doanh có lãi thì mới được thực hiện chế độ ăn giữa ca

2 Thức ăn: Tuỳ theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, Giám đốc doanh nghiệp quyếtđịnh mức ăn giữa ca đối với người lao động cho phù hợp nhưng không vượt quá5.000đ/suất . Chi phí ăn hàng tháng cho người lao động tương đương với mức lươngtối thiểu do Nhà nước qui định đối với công chức nhà nước. Khi chỉ số giá sinhhoạt thay đổi từ 10% trở lên mà mức lương tối thiểu vẫn giữ nguyên như cũ thìmức ăn giữa ca được điều chỉnh cho đến khi phù hợp với mức lương tối thiểu mới. 

III. NGUYÊN TẮC

1.Căn cứ vàohiệu quả sản xuất

2.Kinh doanh Giám đốc doanh nghiệp qui định mức ăn giữa ca cho người lao động.

3.Doanh nghiệp không được chi trả bằng tiền mà phải tổ chức bữa ăn giưa ca chocông nhân, viên chức ngay tại ca làm việc, bảo đảm nguyên tắc ai thực sự có làmviệc thì mới được ăn, ai không làm, nghỉ việc thì không ăn. Không được thanhtoán bằng tiền, không được đưa vào đơn giá tiền lương.

4.Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức ăn giữa ca ngaytại chỗ được như làm việc lưu động, phân tán, ít người....thì được cấp bằngtiền cho người lao động tự tổ chức ăn. Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm traviệc tự tổ chức ăn của của các đối tượng này.

5.Chi phí ăn giữa ca được hoạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông của doanhnghiệp theo đúng đối tượng được hưởng và số người thực tế của doanh nghiệp. Nếudoanh nghiệp có mức chi phí thực tế cao hơn mức qui định tối đa cho một suấtăn, phần cao hơn đó không được hoạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thôngtư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánhvề Bộ lao động - Thương binh và xã hội nghiên cứu giải quyết./.

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                           cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

              và xã hội                                                                      Độclập - Tự do - hạnh phúc

Số:2395/BLĐTBXH-TL                                                                Hànội, ngày 13 tháng 7 năm 1999

 

Về việc bổ sung đối tượng áp dụng chế độ ăn giữa catrong doanh nghiệp nhà nước

Kính gửi:  - Các Bộ quản lý ngành, lĩnhvực, các cơ quan

                     ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,

                                         - Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

                                                                - Các Tổng Công ty xếp hạng đặc biệt.

Saukhi ban hành Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 hướng dẫn thực hiệnchế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệpnhà nước, do để sót nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin bổ sung thêmđối tượng được áp dụng chế độ ăn giữa ca trong qui định tại mục I của Thông tưnói trên như sau:

Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên giúp việc Hội đồng quản trị, đốivới doanh nghiệp có Hội đồng quản trị;

Giámđốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng;

Cánbộ chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Thanh niên trong doanh nghiệp.

Đềnghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và các Tổng công ty xếp hạng đặc biệt thực hiện ăn giữa ca cho cácđối tượng nói trên./.           

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Hằng