Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 03/1999/TT-BLĐTB&XH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 1999                          
Bộ Lao động thưng binh xã hội

THÔNG TƯ

Sửa chuẩn nghèo trong thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXHngày 21/8/1998 về chính sách đối với lao động khi chuyển

doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghịđịnh số 4/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 

Để các doanh nghiệp thực hiện chế độ ưu đãi đối với người lao độngnghèo theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/8/1998 của Chính phủvề chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;

Sau khi trao đổi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và các cơ quan hữu quan; Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội sửa lại điểm 3 phần A Thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXHngày 21/8/1998 hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanhnghiệp nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

Ngườilao động nghèo được hưởng ưu đãi theo qui định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ là người có thu nhập bình quân đầungười trong gia đình thấp.

Giaocho Giám đốc doanh nghiệp cùng Đảng uỷ, Công đoàn lựa chọn số người nghèo nhấttrong doanh nghiệp. Việc lựa chọn này đảm bảo các nguyên tắc sau:

Mứcthu nhập bình quân đầu người trong gia đình, cao nhất bằng 1/3 mức tiền lươngbình quân tháng tính trong năm do Bộ LĐTB&XH công bố (năm 1998 theo Quyếtđịnh số 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH, ngày 14/10/1998 là 900.000 đồng/tháng).

Sốngười lao động nghèo được lựa chọn phải được Hội nghị CNVC (đại biểu hoặc toànthể) tán thành theo nguyên tắc: đa số, quá bán số người dự họp và thông báocông khai trong toàn doanh nghiệp.

Khôngđược dùng số cổ phần dành cho lao động nghèo theo quy định tại khoản 2 Điều 14Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ để chia cho mọi ngườitrong doanh nghiệp.

Sốngười nghèo sau khi được lựa chọn phải đưa vào phương án cổ phần hoá doanhnghiệp.

Thunhập bình quân đầu người trong gia đình được tính trên cơ sở các khoản thu nhậpbao gồm: tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp lương đối với người làmcông ăn lương; thu nhập chính từ lao động của các thành viên trong gia đình làmviệc ở các thành phần kinh tế khác (ngoài ra không còn khoản thu nhập nào khác)chia cho số ngườì trong gia đình (vợ, chồng, con và người phải trực tiếp nuôi dưỡng)

Thôngtừ này có hiệu lực từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Hằng