HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 4/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1983                          
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 4/HĐBT NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 1983
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN KIÊN HẢI THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập huyện Kiên Hải gồm 6 xã Nam Du, Bà Lụa, Hoà Đốc, Hòn Nghệ, Hòn Tre, Lai Sơn. Trụ sở của huyện đóng tại xã Hòn Nghệ.

Địa giới huyện Kiên Hải ở phía đông giáp thị xã Rạch Giá, phía tây giáp huyện Phú Quốc, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp huyện Hà Tiên và tỉnh Căm Pốt Cam-pu-chia.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Tố Hữu