Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
BỘ NÔNG NGHIỆP
Số: 106/2007/QĐ-BNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007                          

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 86/2003/NĐ-CP, ngày 18 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003;

Căn cứ nghị định số 163/2004/NĐ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2004 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của cục trưởng cục trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Bùi Bá Bổng