TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 70/2014/NĐ-CP 17/07/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Nghị định 69/2014/NĐ-CP 15/07/2014

Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

Quyết định 40/2014/QĐ-TTg 15/07/2014

Về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

Quyết định 39/2014/QĐ-TTg 15/07/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nghị định 68/2014/NĐ-CP 09/07/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định 67/2014/NĐ-CP 07/07/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

Nghị định 66/2014/NĐ-CP 04/07/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Nghị định 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Nghị định 62/2014/NĐ-CP 25/06/2014

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể