TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT 18/11/2014

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT 12/11/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 63/2014/QĐ-TTg 11/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 31/2014/TT-NHNN 11/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Nghị định 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Nghị định 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Nghị định 102/2014/NĐ-CP 10/11/2014

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tư 61/2014/TT-BGTVT 07/11/2014

Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa

Thông tư 21/2014/TT-BTP 07/11/2014

Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý