TRANG CHÍNH » NGHIỆP VỤ

Tên tài liệu
Lĩnh vực

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 2.2. Mục I Thông tư số 01/2004/TT-BTP, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền là văn bản khi ban hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan đến thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung:

- Thẩm quyền về hình thức: Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ được ban hành văn bản đúng hình thức (tên gọi) văn bản quy phạm pháp luật mà Luật đã quy định cho cơ quan, người có thẩm quyền đó được ban hành.  

Ví dụ, theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức quyết định, chỉ thị, thông tư và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ khác, với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội ban hành thông tư liên tịch; Hội đồng nhân dân các cấp ban hành nghị quyết; Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành quyết định, chỉ thị.

- Thẩm quyền về nội dung: cơ quan, người có thẩm quyền chỉ được ban hành các văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp. Thẩm quyền này được xác định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành đối với từng lĩnh vực.
 

Ví dụ, theo quy định tại Điều 121 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định thời hạn cụ thể để thực hiện các bước của thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai mà trong Nghị định này chưa quy định thời hạn cụ thể của mỗi bước thủ tục. Như vậy, nếu Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã ra văn bản quy định cụ thể thời hạn này thì đó là văn bản trái pháp luật vì đây là thẩm quyền được pháp luật giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Gửi góp ý cho Nghiệp vụ

Tiêu đề (*)  
Người gửi (*)  
Email  
Điện thoại
Nội dung (*)  
Mã xác nhận