TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 99/2014/NĐ-CP 25/10/2014

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 98/2014/NĐ-CP 24/10/2014

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Quyết định 59/2014/QĐ-TTg 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 58/2014/QĐ-TTg 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 57/2014/QĐ-TTg 22/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 97/2014/NĐ-CP 17/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Nghị định 96/2014/NĐ-CP 17/10/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Nghị định 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định 94/2014/NĐ-CP 17/10/2014

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Nghị định 93/2014/NĐ-CP 17/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ