Tổ chức Ngày hội đọc sách Bộ Tư pháp 21-4

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, để tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Bộ, ngày 16 tháng 4 năm 2014, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã ký Công văn số 1094/BTP-VP về việc tổ chức “Ngày hội đọc sách Bộ Tư  pháp”.