Danh sách các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Y tế

Uỷ ban Dân tộc

Ngân hàng Nhà nước

Thanh tra Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Bộ Công nghiệp

Bộ Công nghiệp nhẹ

Bộ Công nghiệp nặng

Bộ Công nghiệp thực phẩm

Bộ Cơ khí và luyện kim

Bộ Điện lực

Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

Bộ Giao thông và Bưu điện

Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện

Bộ Giáo dục

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Kinh tế đối ngoại

Bộ Lao động

Bộ Lâm nghiệp

Bộ Lương thực

Bộ Mỏ và Than

Bộ Ngoại thương

Bộ Nông nghiệp

Bộ Nội thương

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Bộ Năng lượng

Bộ Thương binh và Xã hội

Bộ Thuỷ lợi

Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc

Bộ Thuỷ sản

Bộ Thông tin

Bộ Thương mại

Bộ Thương mại và Du lịch

Bộ Thương nghiệp

Bộ Văn hoá

Bộ Văn hoá - Thông tin

Bộ Văn hoá và Thông tin

Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao

Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Bộ Vật tư

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Uỷ ban Thể dục Thể thao